Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro Rzecznika Prasowego

Biuro Rzecznika Prasowego

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 105, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-35-05, fax 524-04-08;

e-mail: biipu@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0700; kod finansowy: 9007

 

Kierownik

Rzecznik prasowy mgr Wioletta Ustyja?czuk

tel. +4889 523-49-88, 523-35-05

rzecznik@uwm.edu.pl

 

G?ówny specjalista

mgr in?. Jerzy Kozdro?                tel. +4889 523-45-05, 523-35-05

jerzy.kozdron@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr in?. Dorota Januszko     tel. +4889 523-35-05

dorota.januszko@uwm.edu.pl

Informatyk

Pawe? Harajda                    tel. +4889 523-51-91

 

Do g?ównych zada? Biura nale?y:

1)     obs?uga prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

2)     udzielanie informacji i wyja?nie? mediom,

3)     dokonywanie ewentualnych sprostowa? informacji zamieszczanych w mediach,

4)     organizacja konferencji prasowych,

5)     dzia?ania promuj?ce Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,

6)     reakcja na nieprzychylne Uniwersytetowi tre?ci upowszechniane w mediach,

7)     prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8)     przekazywanie poczt? elektroniczn? komunikatów, og?osze? i informacji pracownikom Uniwersytetu,

9)     przegl?d prasy,

10) upowszechnianie wiadomo?ci o dzia?alno?ci Uniwersytetu,

11) wspó?praca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,

12) wspó?praca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)     produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)     opracowywania materia?ów do wydawnictw promocyjnych,

c)      redakcji „Wiadomo?ci Uniwersyteckich”

13)  wspó?praca z rad? programow? Gazety Uniwersyteckiej,

14)  udzia? w organizowaniu uroczysto?ci uczelnianych i spotka? Rektora,

15)  opracowywanie sprawozda? zleconych przez Rektora,

16)  gromadzenie materia?ów do rankingów szkó? wy?szych,

17)  prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

ul. Jana Licznerskiego 4D, pok. 11, 10-721 Olsztyn

tel./fax +4889 523-44-91, kom. 694 401 701

http://www.bip.uwm.edu.pl

e-mail: bip@uwm.edu.pl

 

Samodzielny referent

Redaktor BIP - mgr in?. Dorota Nowakowska  kom. 694 40-17-09

dorota.nowakowska@uwm.edu.pl

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rzecznika Prasowego

za tre?? odpowiada:

Dorota Nowakowska

data wytworzenia:

25-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1168 razy (w tym z UWM 87 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-27
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa